Όροι διαγωνισμού Facebook & Instagram

 1. Η εταιρεία KOKLONIS MEDIA IKE με έδρα την Λεωφόρο Συγγρού 170, (εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας ως «KOKLONIS MEDIA» ή «εταιρεία» διοργανώνει διαγωνισμό μέσω διαδικτύου με τίτλο «Κέρδισε 1 ταξίδι για 2 άτομα στην Κωνσταντινούπολη» (εφεξής προωθητική ενέργεια ή Διαγωνισμός).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.
 3. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ZNEWS.GR στο Facebook (https://www.facebook.com/znews.gr) και στο Instagram (https://www.instagram.com/znews.gr) από την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018. Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη.
 4. Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική σελίδα του ZNEWS.GR είτε στο Facebook είτε στο Instagram και να αναζητήσουν το σχετικό post του διαγωνισμού, σχολιάζοντας την σχετική ανάρτηση, κοινοποιώντας τον διαγωνισμό στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook και κάνοντας Like (μου αρέσει) ή Follow (ακολουθήστε) στη σελίδα του ZNEWS.GR.
 5. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αποκτά αυτομάτως συμμετοχή για την κλήρωση του δώρου. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας και ύστερα από κλήρωση μέσω τυχαίου ηλεκτρονικού αλγόριθμου, θα ανακοινωθεί ο νικητής για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διεξάγεται ο διαγωνισμός το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018. Οι νικητές θα είναι δύο, ένας για τις συμμετοχές μέσω Facebook και ένας για τις συμμετοχές μέσω Instagram. O  κάθε νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι για 2 άτομα, ως εξής:

  – O κάθε νικητής δικαιούται εισιτήρια μετ’ επιστροφής στην Κωνσταντινούπολη για δυο (2) άτομα

  – Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται κατόπιν αιτήματος στο infoyo@yotrip.com

  – Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν οικονομικούς ναύλους, χωρίς αποσκευή, εκτός και αν αυτή περιλαμβάνεται στον ίδιο το ναύλο

  – Η εξαργύρωση του δώρου μπορεί να γίνει σε όλη τη χρονική διάρκεια του έτους 2019, βάση διαθεσιμότητας.

  – Κατόπιν εκδόσεως των εισιτηρίων, καμία αλλαγή ή ακύρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την έκδοση των εισιτηρίων απαιτείται ισχύον διαβατήριο ή ταυτότητα με Λατινικούς χαρακτήρες, που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι νικητές –ταξιδιώτες με ίδια μέσα.

 6. Tο όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί με τη μορφή σχολίου κάτω από το post του διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram. Θα ανακοινωθούν δύο νικητές, ένας για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 7. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 8. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 9. Διευκρινίζεται ότι τα δώρα είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα κατά βούληση του τυχερού και δεν μπορούν να εισπραχθούν σε μετρητά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη των δώρων. Η εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία αυτής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.
 10. Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας.
 11. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες/-ουσες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν συμφωνούν με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους παρακαλούμε να μην προβούν σε συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 12. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά σχετικού προϊόντος.
 13. Ο παρών διαγωνισμός δεν προωθείται, ελέγχεται, ή διαχειρίζεται από το Facebook ή το Instagram.
 14. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε με το info@znews.gr